Voor wie?

De Peuterkleutergroep Plus in Tholen is bedoeld voor jonge kinderen (3-6 jaar) bij wie de ontwikkeling dusdanig problematisch verloopt dat zij daardoor niet aan hun ontwikkelingstaken toekomen op een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Vaak is het een combinatie van verschillende problemen die daarvan de oorzaak zijn: ontwikkelingsstoornissen, problemen op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling of spraak/taal ontwikkeling of psychiatrische problemen. Ook deze kinderen hebben een onderwijsbehoefte. Zij komen in aanmerking voor een plaatsing op de Peuterkleutergroep Plus bij SBO/SO De Veste/Juvent.

Behandeling

De Peuterkleutergroep Plus bestaat uit een programma waarin kernactiviteiten van onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. De behandeling bestaat uit verschillende activiteiten die groepsgewijs en individueel worden aangeboden. Met ieder kind werken we aan de persoonlijke doelen die in het onderwijs-zorgplan staan, aangevuld met doelen van het gezinssysteem. Zij worden daarbij behandeld door pedagogisch medewerkers en een gedragsdeskundige. Indien nodig kan er aanvullende behandeling worden geboden in de vorm van logopedie, fysiotherapie en/of speltherapie. Aan de Peuterkleutergroep Plus zijn ook een kinderarts, psychiater en GZ-psycholoog verbonden. Het onderwijs wordt verzorgd door een bevoegde leerkracht van het SBO/SO. Ouders kunnen hulp krijgen van een ouder/kind begeleider van de Peuterkleutergroep Plus of een IPT’er van Juvent.

Duur

Het doel van de Peuterkleutergroep Plus is om tijdelijk zorg toe te voegen aan het onderwijs, zodat de overstap naar regulier onderwijs mogelijk wordt. Er kan ook een advies komen naar andere meer speciale vormen van onderwijs. Kinderen die naar de Peuterkleutergroep Plus komen, blijven gewoon thuis wonen. Zij komen drie tot vijf keer per week naar de locatie van SBO/SO De Veste/Juvent. Meestal duurt de behandeling ongeveer één jaar. In de loop van de behandeling komen de doelen steeds meer op het educatieve vlak en/of de vervolgsituatie te liggen.

Locatie

Verwijzing

Voor plaatsing op de Peuterkleutergroep Plus is een zorgopdracht nodig van de gemeente, huisarts of medisch specialist. Voor het onderwijs is soms een toelaatbaarheidsverklaring van samenwerkingsverband O3 nodig.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!