Hulp overdag

Het loopt thuis even niet meer zo lekker. Jullie hebben hulp nodig en dat is helemaal niet erg. Misschien heb je vaak ruzie met vriendjes, vind je school moeilijk of ben je gewoon een beetje druk? Op de locaties van Juvent kunnen we jou en je familie leren om beter om te gaan met dit soort dingen.

 

Dagbehandeling (2-6 jaar)

Jonge kinderen (2-6 jaar) waarbij gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen zo ernstig zijn dat ze daardoor niet kunnen functioneren op een gewoon kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school kunnen in aanmerking komen voor hulp op de Dagbehandeling van Juvent. Het kan dan gaan om ernstige problemen op het gebied van cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele, spraak/taal- of motorische ontwikkeling.

Download de folder Dagbehandeling 

 

BSO+

Steeds vaker zien scholen dat meer kinderen in de buitenschoolse opvang buiten de boot vallen. Ook komen ouders steeds vaker met het verzoek of hun zoon of dochter extra zorg kan krijgen. Helaas staat de groepsgrootte dit niet toe en zijn de middelen op een gewone BSO te beperkt. Samen met de Zeeuwse kinderopvangorganisaties KOW,  Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Kibeo is Juvent een nieuw concept gestart: de BSO+. In deze buitenschoolse opvang plus voorziening verblijft het kind in een kleinere groep met meer structuur en krijgt extra begeleiding en/of behandeling.

Download de folder BSO+

 

Peuter-kleutergroep Plus

De Peuter-kleutergroep Plus is een samenwerking met speciaal basisonderwijs De Veste in Tholen. De groep is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar met gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen, die zo ernstig zijn waardoor ze niet goed kunnen meekomen op een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Deze kinderen hebben echter wel een onderwijsbehoefte. Om die reden werkt de Peuter-kleutergroep Plus met een programma waarin de kernactiviteiten van onderwijs en behandeling geïntegreerd zijn.

Download de folder Peuter-kleutergroep Plus


OZA-Asteria (Onderwijs + Zorg)

Het onderwijs-zorgarrangement (OZA-Asteria) is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Respont speciaal bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een beperkte sociale redzaamheid en een verstandelijk niveau beneden het  gemiddelde. Vaak is het gedrag van deze jongeren dermate ernstig dat zij de reguliere schoolklas ontregelen en een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en anderen.

Download de folder OZA-Asteria

 

Acreon, daghulp niet-schoolgaande jeugd

Acreon (www.acreon.nl) in Goes biedt een daghulpprogramma voor niet-schoolgaande jeugd. Acreon is een samenwerkingsverband van Juvent en Respont. Samen verzorgen zij de opvang voor jongeren tussen de 13 en de 18 jaar die om diverse redenen niet meer naar school gaan, of het risico lopen om van de huidige school verwijderd te worden.

Download de folder Daghulp niet-schoolgaande jeugd

 

Ouderschapsbemiddeling

Een scheiding. De hele wereld staat even op zijn kop, zeker die van kinderen. Ouderschapsbemiddeling is een vorm van hulp voor gescheiden ouders die de omgangsregeling met hun kinderen (nog) niet zelfstandig kunnen vormgeven. Als ouders er samen niet uit komen en het contact van het kind met de niet-verzorgende ouder verstoord dreigt te raken, kan ouderschapsbemiddeling ouders helpen om de verantwoordelijkheid voor hun kind vorm te geven.

Download de folder Ouderschapsbemiddeling

 

Amares

Voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (IQ 55-85) waarbij een vermoeden bestaat van (ernstige) psychische problematiek biedt Amares behandeling en begeleiding. Amares is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Kijk voor meer informatie op www.amares.nl

 

Speltherapie

Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en deze te verwerken. Binnen de wereld van het spel kan het kind vertellen waar het in de taal nog geen woorden voor heeft. Via spelen de speltherapie is het mogelijk om te spreken/spelen over spanning, angst, frustratie, onzekerheid, agressie, verwarring of andere gevoelens die een rol spelen in een kinderleven.

Download de folder Speltherapie