Nieuws

06-06-2017Juvent sluit jaar 2016 af met positief resultaat

Juvent is een financieel gezonde organisatie. Die conclusie kunnen we trekken uit de jaarverslaglegging 2016 van Juvent die op 29 mei jl. door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. Klik hier voor de jaarverslaglegging 2016.

Het positieve resultaat van de jaarrekening bedraagt € 945.000. Dit resultaat is aanmerkelijk positiever dan we hadden begroot en geeft Juvent na 3 jaren van krimp en reorganisatie weer de stabiliteit en continuiteit die nodig zijn om te investeren in de kwaliteit van onze zorg.

 

Toelichting op verschil begroot en gerealiseerd resultaat

Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 945.000, waarvan ca. € 858.000 regulier exploitatieresultaat is en € 87.000 incidenteel.

Voor 2016 was voor de reguliere bedrijfsvoering een positief resultaat begroot van € 555.000 en een negatief resultaat van -/- € 285.000 voor incidentele posten. Beide resultaten bleken echter positiever uit te pakken (respectievelijk € 303.000 en € 372.000).

 

Dit verschil tussen begroting en resultaat is te verklaren uit een tweetal langdurige onzekerheden waar Juvent in 2016 mee te kampen had en wat maakte dat Juvent in 2016 niet anders kon dan heel voorzichtig opereren en de ‘hand op de knip’ houden.

  • Pas in december 2016 kreeg Juvent uitsluitsel over de aanbestedingsprocedure jeugdhulp vanaf 2017 van de Zeeuwse gemeenten. Tot dat moment was de prognose nog dat 2016 met € 0 of een (klein) negatief resultaat zou worden afgesloten en werd er nog rekening mee gehouden dat de Zeeuwse gemeenten een budgetplafond zouden opleggen voor 2017. In dat geval zou Juvent wederom te maken krijgen met een krimp. Toen in december 2016 bekend werd dat er geen budgetplafond zou worden opgelegd en Juvent een meerjarenovereenkomst met de Zeeuwse gemeenten kon sluiten, kon de prognose worden bijgesteld.
  • Pas in februari 2017 werd de opbrengst van de productie over 2016 duidelijk door vertraging in het declaratieproces. Tot en met januari 2017 was nog niet bekend wat de opbrengsten van Juvent uit de productie van jeugdhulp over 2016 precies waren. In de prognose werd ervan uitgegaan dat dit nog plus of min 3% kon afwijken (= plus of min € 800.000). Door vertraging in het declaratieproces kon pas in februari 2017 een declaratie over heel 2016 worden opgeleverd en toen bleek de productie ca. 2% hoger uit te vallen dan tot dan toe in de prognose was opgenomen.

 

Opbouw resultaat 2016

Uiteindelijk is het positieve resultaat van Juvent over 2016 een gevolg van:

  • De realisatie van de benodigde krimp van de personele inzet zonder gedwongen ontslagen, waardoor de reorganisatievoorziening niet is gebruikt en is vrijgevallen (+/+ € 660.000).
  • De verhuur van de twee verdiepingen Park Veldzigt en de verkoop van twee panden, waardoor de voorziening kon vrijvallen (+/+ € 297.000) en een boekwinst van (+/+ € 191.000) werd gerealiseerd.
  • Kostenbesparing op enkele materiele posten, zoals huisvesting, afschrijvingslasten ICT, communicatie en telefonie (+/+ € 340.000).

 

Daarnaast zijn er enkele tegenvallers:

  • Afrekening DBC’s 2013 en 2014 (-/- € 554.000).
  • Boeterente aflossing leningen (-/- € 154.000).
  • Voorziening ivm reorganisatie cliëntservice en ORT totaal (-/- € 286.000).

 

2017 en verder: investeren op zorgkwaliteit

Het positieve resultaat en het opgebouwde weerstandsvermogen van Juvent maken dat Juvent na 3 jaar van krimp en reorganisatie weer ruimte en geld heeft om te investeren in haar expertise: de specialistische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. Daarvoor investeren we in de scholing van medewerkers, het meer toerusten van pleegouders, het ontwikkelen van gezinsvervangende hulpvormen, intensivering van de systeembehandeling bij 24-uurs zorg en afstemming over zorg met professionals in het netwerk rond gezinnen. Deze punten zijn onderdeel van de meerjarenkoers 2017-2019 van Juvent.

 

Ruud Stevens

Raad van Bestuur

< Terug naar overzicht