Bestuur en toezicht

Samenstelling Raad van Bestuur

Ruud Stevens (bestuurder)

 

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Jan Bergen (voorzitter) (benoemd 2012, herbenoemd 2016)
  • Janine Kliphuis (benoemd 2014)
  • André de Korte (benoemd 2015)
  • Tanja Snijders (benoemd 2017)
  • Willem Verhage (benoemd 2014)

 

Klik hier voor een overzicht van nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

 

De zittingstermijn voor de Raad van Toezicht bedraagt 4 jaar. Leden zijn 1 keer herbenoembaar voor 4 jaar.


Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).