Privacy

Ik wil mijn dossier graag inzien, hoe dien ik een verzoek in?

Als je wilt weten wat er precies allemaal bekend is bij Juvent, kun je dit dossier opvragen via je contactpersoon bij Juvent.
Je mag ook altijd contact opnemen met Clientservice via 0900 – 54 63 671 (Lokaal tarief)

Moeten mijn niet-verzorgende ouders toestemming geven voor hulp?

Stel: je ouders zijn gescheiden en je woont bij je moeder. Je ziet je vader regelmatig, maar vooral je moeder houdt zich bezig met jouw opvoeding en verzorging. In dat geval noemen we jouw vader een niet-verzorgende ouder met gezag. Niet-verzorgende ouders met gezag worden, net als verzorgende ouders met gezag, geïnformeerd over jouw hulp. Ook moet een niet-verzorgende ouder met gezag instemmen met de hulpverlening.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Na beëindiging van de hulpverlening worden de dossiers nog 15 jaar door Juvent bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Kunnen gegevens worden gewijzigd?

Als er iets in het dossier niet klopt, heb je als jongere het recht om Juvent te vragen om deze gegevens te wijzigen. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Juvent laat jou dan binnen vier weken weten of de gegevens worden aangepast.

Zijn er uitzonderingen?

In een aantal gevallen kan Juvent zonder jouw toestemming inlichtingen verstrekken aan anderen. Dat gaat bijvoorbeeld om informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming wanneer jouw veiligheid in gevaar is. Ook is Juvent wettelijk verplicht bepaalde gegevens door te sturen voor onderzoek of registratie: deze laatste gegevens worden anoniem verstuurd, zodat niet zichtbaar is over wie het gaat.

Mag ik als jongere alle gegevens inzien?

Er zijn een paar uitzonderingen op het recht om gegevens te lezen. Persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener en rapporten die nog bewerkt worden, kun je als jongere niet bekijken. Rapportages waar anderen in voorkomen, mag je niet altijd (volledig) inzien. Als dat het geval is, krijg je dat te horen.

Wie mag mijn dossier lezen?

Jouw dossier mag slechts door enkele personen worden gelezen:

 • Ben je 12 jaar of jonger? Dan mag je zelf jouw dossier lezen als jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Ben je 12 jaar of ouder? Dan mag je zelf jouw dossier lezen zonder toestemming van jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger, tenzij je als jongere niet in staat bent tot een redelijke afweging van belangen.
 • Jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen het dossier lezen, tenzij de informatieverstrekking het belang van jou kan schaden. Als je 16 jaar of
  ouder bent, mogen jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers de gegevens alleen inzien als je daarvoor toestemming geeft.
 • Medewerkers van Juvent mogen het dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk

Als anderen dan bovengenoemde personen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer je als jongere (12 jaar of ouder) of je ouders/wettelijk vertegenwoordigers (12 jaar of jonger) daar toestemming voor hebben gegeven.

Hoe registreert Juvent mijn gegevens?

Medewerkers van Juvent moeten de zorg van jou snel en gemakkelijk kunnen afstemmen met andere betrokken hulpverleners rondom jullie gezin. Juvent registreert daarom de gegevens van alle cliënten in de Verwijsindex Zeeland (VIRZ). Dit doen we volgens de Jeugdwet. Voordat wij contact opnemen met andere organisaties, bespreken we dit altijd eerst met jou. Je kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van gegevens. Dit kun je doen door contact op te nemen met de cliëntservice:

team Cliëntservice
Postbus 140
4330 AC Middelburg
clientservice@juvent.nl

Welke gegevens bewaren we?

Iedere jongere heeft een eigen dossier bij Juvent met daarin:

 • persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, gezinssamenstelling
 • de zorgopdracht of verwijzing waarin staat welke hulp jij als jongere nodig hebt
 • het hulpverleningsplan dat samen met het gezin is opgesteld en waarin staat welke hulp je krijgt
 • informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens of schoolgegevens
 • correspondentie die met jouw ouders en met anderen (bijvoorbeeld Intervence) wordt gevoegd

Meestal zijn de gegevens afkomstig van het gezin of jullie hulpverlener. Is de informatie door een andere instelling aangeleverd, dan is daarvoor eerst toestemming gegeven.

Moet ik toestemming geven voor hulp als niet-verzorgende ouder?

Als niet-verzorgende ouder met gezag word je door Juvent geïnformeerd over de aanmelding voor hulp. Ook dien je als niet-verzorgende ouder met gezag in te stemmen met de hulpverlening. Daarom wordt aan jou om toestemming gevraagd voor de hulp die wij inzetten. Wanneer je als niet-verzorgende ouder geen gezag hebt, hoef je geen toestemming te geven voor de hulp van je kind. De verzorgende ouder heeft in dat geval de taak om jou als niet-verzorgende ouder te informeren over de hulp.

Hoe registreert Juvent mijn gegevens?

Op basis van de Jeugdwet registreert Juvent haar cliënten in de Verwijsindex Zeeland (VIRZ). Medewerkers van Juvent kunnen op deze manier snel en gemakkelijk tot een goede afstemming van de zorg komen met andere betrokken hulpverleners rondom het gezin. Voordat wij contact opnemen met andere organisaties, bespreken we dit altijd eerst met jou. Je kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van gegevens. Dit kun je doen door contact op te nemen met de cliëntservice:

team Cliëntservice
Postbus 140
4330 AC Middelburg
clientservice@juvent.nl

Zijn er uitzonderingen?

In een aantal gevallen kan Juvent zonder jouw toestemming inlichtingen verstrekken aan anderen. Dat gaat bijvoorbeeld om informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming wanneer de veiligheid van een kind in gevaar is. Ook is Juvent wettelijk verplicht bepaalde gegevens door te sturen voor onderzoek of registratie: deze laatste gegevens worden anoniem verstuurd, zodat niet zichtbaar is over wie het gaat.

Kan ik een klacht indienen?

Als je vindt dat Juvent niet volgens het Privacyreglement met jouw gegevens is omgegaan, kun je daarover een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Juvent.

Kunnen gegevens vernietigd worden?

Je kunt Juvent schriftelijk vragen om jouw gegevens te vernietigen. Juvent zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet mag.

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

Na beëindiging van de hulpverlening worden de dossiers nog 15 jaar door Juvent bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Kunnen gegevens worden gewijzigd?

Als er iets in het dossier niet klopt, heb je het recht om Juvent te vragen om de gegevens te wijzigen. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Juvent laat jou dan binnen vier weken weten of de gegevens worden aangepast.

Mag ik als ouder alle gegevens inzien?

Er zijn een paar uitzonderingen op het recht om gegevens te lezen. Persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener en rapporten die nog bewerkt worden, kun je als ouder niet bekijken. Rapportages waar anderen in voorkomen, mag je niet altijd (volledig) inzien. Als dat het geval is, krijg je dat te horen met opgaaf van redenen.

Wie mag het dossier lezen?

Het dossier van jullie kind mag slechts door enkele personen worden gelezen:

 • Kinderen tot 12 jaar mogen zelf hun dossier lezen als de ouders of wettelijk vertegenwoordiger daarvoor toestemming geven
 • Jongeren van 12 jaar en ouder mogen hun dossier lezen zonder toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger, tenzij de jongere niet in staat is tot een redelijke
  afweging van zijn belangen
 • De ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van het kind kunnen het dossier lezen, tenzij de informatieverstrekking het belang van het kind kan schaden. Als de jongere 16 jaar of
  ouder is, mogen ouders of wettelijk vertegenwoordigers de gegevens alleen inzien als de jongere daarvoor toestemming geeft.
 • Medewerkers van Juvent mogen het dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk

Als anderen dan bovengenoemde personen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer de jongere (12 jaar of ouder) of de ouders/wettelijk vertegenwoordiger (kind jonger dan 12 jaar) daar toestemming voor hebben gegeven.

Welke gegevens bewaren we?

Ieder kind heeft een eigen dossier bij Juvent met daarin:

 • persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, gezinssamenstelling
 • de zorgopdracht of verwijzing waarin staat welke hulp het kind nodig heeft
 • het hulpverleningsplan dat samen met het gezin is opgesteld en waarin staat welke hulp wordt geboden
 • informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens of schoolgegevens
 • correspondentie die met de ouders en met anderen (bijvoorbeeld Intervence) wordt gevoegd

Meestal zijn de gegevens afkomstig van het gezin of jullie hulpverlener. Is de informatie door een andere instelling aangeleverd, dan is daarvoor eerst toestemming gegeven.

Kan ik een klacht indienen?

Als je vindt dat Juvent niet volgens het Privacyreglement met jouw gegevens is omgegaan, kun je daarover een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Juvent. Voor meer informatie over klachten kun je de klachtenregeling raadplegen.

Kunnen gegevens vernietigd worden?

Je kunt Juvent schriftelijk vragen om jouw gegevens te vernietigen. Juvent zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet mag.

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

Na beëindiging van de inschrijving als pleeggezin, worden de dossiers nog 15 jaar door Juvent bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Voor het inzien van deze dossiers gelden dezelfde regels als hierboven zijn beschreven.

Kunnen gegevens worden gewijzigd?

Als er iets in het dossier niet klopt, heb je het recht om Juvent te vragen de gegevens te wijzigen. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Juvent laat je dan binnen vier weken weten of de gegevens worden aangepast.

Zijn er kosten aan verbonden?

Het dossier kun je zonder kosten ingezien op het kantoor van Juvent. Het is ook mogelijk een kopie te krijgen van de gegevens. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Een kopie van één pagina uit het dossier kost €0,25 met een maximum van €25. Wil je meer dan honderd pagina’s? Dan rekenen we daarvoor €25.

Mag ik als pleegouder alle gegevens inzien?

Er zijn een paar uitzonderingen op het recht om gegevens te lezen. Persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener en rapporten die nog bewerkt worden, kun je niet bekijken. Rapportages waar anderen in voorkomen, mag je niet altijd (volledig) inzien. Als dat het geval is, krijg je dat te horen met opgaaf van redenen.

Wie mag het dossier lezen?

Vanzelfsprekend mag je zelf je eigen dossier lezen. Daarnaast mogen medewerkers van Juvent jouw dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk. Als anderen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer je daar toestemming voor geeft.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen kan Juvent zonder jouw toestemming inlichtingen verstrekken aan anderen. Dat gaat bijvoorbeeld om de Raad voor de Kinderbescherming, wanneer de veiligheid van een kind in gevaar is. Ook is Juvent wettelijk verplicht bepaalde gegevens door te sturen voor onderzoek of registratie. Deze gegevens worden anoniem verstuurd, zodat niet zichtbaar is over wie het gaat.

Welke gegevens bewaren we?

Ieder pleeggezin heeft een eigen dossier bij Juvent met daarin:

 • persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, gezinssamenstelling
 • verklaring van geen bezwaar
 • Kim! rapportage
 • pleegcontract(en)
 • financiële overeenkomst(en)
 • rapportages over de begeleiding
 • correspondentie die met jou en anderen (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) wordt gevoerd.

Meestal zijn de gegevens afkomstig van het gezin of de pleegzorgbegeleider. Is de informatie door een andere instelling aangeleverd, dan is daarvoor eerst toestemming gegeven.