Teammanifest

We zijn van mening dat medewerkers en teams zelf het beste weten wat zij aan deskundigheid nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Teams beschrijven daarom hun ontwikkelplan jaarlijks in het teammanifest. Als organisatie investeren we graag in de professionaliteit van onze medewerkers. Daarbij hoort een aantal kaders, zodat medewerkers en teams zich een beeld kunnen vormen van wat er van hen verwacht wordt. Op deze manier kunnen we het ontwikkelplan daar goed op aansluiten.

Je moet vertrouwen op je eigen professionaliteit als hulpverlener. Daar waar alle anderen het opgeven, is het aan jou om verder te gaan, om te luisteren en te zien wat nodig is en waar het kind om vraagt.

Juvent Academie

Juvent wil een inspirerende en stimulerende werkomgeving bieden, zodat medewerkers uitgedaagd worden het beste uit zichzelf en collega’s te halen. Dit uit zich onder ander in een goed en op onderdelen geaccrediteerd intern opleidingsprogramma: de Juvent Academie. Dit opleidingsprogramma heeft het landelijke Cedeo kwaliteitskeurmerk. Verder kunnen medewerkers en teams gebruikmaken van hun eigen teambudget voor andere opleidingsvragen. Specifieke individuele opleidingswensen kun je ter beoordeling aan je manager voorleggen.

Leren doen we vooral in de praktijk door te reflecteren op het eigen handelen en dat van de ander. Maar ook door nieuwsgierig te zijn en bereid te zijn om te leren van fouten, door open te staan voor andere zienswijzen en door creatief om te gaan met situaties. Met inachtneming van de genoemde waarden en door ideeën te opperen voor verbetering en daarin ook initiatief te nemen.

Beroeps- of kwaliteitsregister

Voor een aantal functiegroepen betekent professionalisering ook dat zij ingeschreven moeten zijn in een beroeps- of kwaliteitsregister (SKJ, BIG). Daarmee verbind je jezelf aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt. Denk naast het behalen van accreditatiepunten voor deskundigheidbevordering en reflectie ook aan de beroepscode en het werken met richtlijnen. Het is de professionele verantwoordelijkheid van deze medewerkers om zich te registreren, op de hoogte te zijn van de kwaliteitseisen, hier aan te voldoen en ook zorg te dragen voor de herregistratie. Medewerkers die hier niet aan voldoen kunnen in principe niet (meer) aan de slag binnen Juvent.

Cao

Juvent werkt met de Cao Jeugdzorg. In deze cao staan de rechten, plichten en arbeidsvoorwaarden uitgebreid omschreven. De meest recente versies kun je raadplegen via Jeugdzorg werkt.