Samenstelling Raad van Bestuur

  • Ruud Stevens (bestuurder)

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Jan Bergen (voorzitter) – benoemd in 2012, herbenoemd in 2016
  • Janine Kliphuis – benoemd in 2014
  • André de Korte – benoemd in 2015
  • Tanja Snijders – benoemd in 2017
  • Willem Verhage – benoemd in 2014

De zittingstermijn voor de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar. Leden zijn één keer herbenoembaar voor vier jaar. Bekijk het overzicht van de nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid

De beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).