Samenstelling Raad van Bestuur

Eric Starmans | bestuurder |  per 17 oktober 2022

Samenstelling Raad van Toezicht

Hans Broertjes | voorzitter | 2020-heden

André de Korte | lid | 2015-heden

Christinne Willemsen | lid | oktober 2021-heden

Jac van Meer | lid | november 2022-heden

Hedzer Schotsman | lid | november 2022-heden

 

De zittingstermijn voor de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar. Leden zijn één keer herbenoembaar voor vier jaar. Bekijk het overzicht van de nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid

De beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).