Ga in gesprek

Veel problemen kunnen meestal in een gesprek worden opgelost. Wil of kun je het probleem niet bespreken met de persoon over wie je klaagt? Of heb je dat gedaan, maar ben je niet tevreden over het resultaat? Maak dan een afspraak met de leidinggevende van de betreffende persoon via het bestuurssecretariaat:
0118 – 63 28 00.

Onafhankelijke klachtencommissie

Wanneer gesprekken niet het gewenste resultaat hebben, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Je kunt ook een klacht indienen zonder dat je dat met de leidinggevende hebt besproken. De klachtencommissie bestaat uit drie personen, waaronder een jurist. De commissie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de leden niet bij Juvent werken. De commissie onderzoekt jouw klacht en kan jou zo nodig uitnodigen om over de klacht te praten.

Klacht indienen

Wil je een klacht indienen? Stuur deze dan naar:

Klachtencommissie Juvent
Postbus 140 4330 AC Middelburg

Contact

Voor meer informatie kun je de volledige Klachtenregeling Cliënten en Pleegouders raadplegen of deze aanvragen via het bestuurssecretariaat van Juvent: 0118 – 63 28 00. Je kunt ook je contactpersoon bij Juvent vragen om meer informatie.

Wat je misschien nog wilt weten

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die hulp of begeleiding krijgt van Juvent, kan een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat zijn kinderen, jongeren, ouders, stiefouders, pleegouders en voogden. Als kinderen nog jong zijn of om een andere reden zelf geen klacht in kunnen dienen, kunnen ouders dat ook namens hun kind doen.

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van een klacht?

Ja, je kunt iemand vragen om te helpen bij het indienen van een klacht. Ook mag je iemand vragen om met je mee te gaan naar het gesprek met de klachtencommissie. Dat kan een vertrouwenspersoon zijn, maar ook een door jezelf gekozen familielid of bekende.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Heb je een klacht over Juvent? Dan kun je een brief sturen naar de klachtencommissie van Juvent. De klachtencommissie beoordeelt of de klacht behandeld wordt. Als de klacht niet ontvankelijk is, wordt hij niet behandeld. Dit krijg je binnen twee weken te horen met opgaaf van redenen. Een reden kan zijn dat de persoon over wie je klaagt niet bij Juvent werkt of dat degene die een klacht indient geen ouder, voogd of verzorgende is van de betrokken minderjarige. Wordt de klacht wel behandeld? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. De klachtencommissie kan jou en degene over wie je klaagt vragen om schriftelijk op de klacht te reageren. Ook kan de commissie je uitnodigen om je verhaal in een gesprek toe te lichten. De persoon over wie je klaagt wordt dan ook uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Als je een persoonlijk gesprek wilt, dan kun je dit aangeven bij de klachtencommissie. Als het nodig is om de klacht goed te kunnen beoordelen, praat de klachtencommissie ook met andere personen. Daarover word je altijd geïnformeerd. Als de klachtencommissie iedereen heeft gehoord, wordt beoordeeld of de klacht terecht is. Vervolgens brengt de klachtencommissie een oordeel uit. De klachtencommissie stelt de klager, beklaagde en de Raad van Bestuur van Juvent van haar oordeel op de hoogte. De Raad van Bestuur deelt vervolgens binnen vier weken aan de klager, beklaagde en klachtencommissie mee of hij het oordeel van de commissie deelt en welke maatregelen hij neemt. Het streven is om de hele klachtenprocedure binnen twaalf weken af te ronden.

Kan ik in beroep gaan tegen de uitspraak?

Nee, het is niet mogelijk om tegen de uitspraak van de klachtencommissie in beroep te gaan. Wel is het mogelijk om (ook rechtstreeks) een klacht voor te leggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Strafbare feiten kun je ook aan de rechter voorleggen via de Officier van Justitie: Rechtbank Middelburg, Kousteensedijk 5, 4331 JE Middelburg.

Wordt mijn klacht bewaard?

De klachtencommissie bewaart de behandelde klachten in een dossier. Dit dossier is vertrouwelijk; alleen de commissie mag dit dossier inzien. De commissie maakt ook een jaarverslag. Daarin staat welke klachten zijn binnengekomen en welke zijn behandeld. Op deze manier kan Juvent naar aanleiding van klachten de kwaliteit van de zorg verbeteren. In het jaarverslag worden géén namen genoemd.