Wat je misschien nog wilt weten

Welke gegevens bewaren we?

Iedere jongere heeft een eigen dossier bij Juvent met daarin:
  • persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, gezinssamenstelling
  • de zorgopdracht of verwijzing waarin staat welke hulp jij als jongere nodig hebt
  • het hulpverleningsplan dat samen met het gezin is opgesteld en waarin staat welke hulp je krijgt
  • informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens of schoolgegevens
  • correspondentie die met jouw ouders en met anderen (bijvoorbeeld Intervence) wordt gevoegd
Meestal zijn de gegevens afkomstig van het gezin of jullie hulpverlener. Is de informatie door een andere instelling aangeleverd, dan is daarvoor eerst toestemming gegeven.

Hoe registreert Juvent mijn gegevens?

Medewerkers van Juvent moeten de zorg van jou snel en gemakkelijk kunnen afstemmen met andere betrokken hulpverleners rondom jullie gezin. Juvent registreert daarom de gegevens van alle cliënten in de Verwijsindex Zeeland (VIRZ). Dit doen we volgens de Jeugdwet. Voordat wij contact opnemen met andere organisaties, bespreken we dit altijd eerst met jou. Je kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van gegevens. Dit kun je doen door contact op te nemen met de cliëntservice: team Cliëntservice Postbus 140 4330 AC Middelburg clientservice@juvent.nl

Wie mag mijn dossier lezen?

Jouw dossier mag slechts door enkele personen worden gelezen:
  • Ben je 12 jaar of jonger? Dan mag je zelf jouw dossier lezen als jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft gegeven.
  • Ben je 12 jaar of ouder? Dan mag je zelf jouw dossier lezen zonder toestemming van jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger, tenzij je als jongere niet in staat bent tot een redelijke afweging van belangen.
  • Jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen het dossier lezen, tenzij de informatieverstrekking het belang van jou kan schaden. Als je 16 jaar of ouder bent, mogen jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers de gegevens alleen inzien als je daarvoor toestemming geeft.
  • Medewerkers van Juvent mogen het dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk
Als anderen dan bovengenoemde personen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer je als jongere (12 jaar of ouder) of je ouders/wettelijk vertegenwoordigers (12 jaar of jonger) daar toestemming voor hebben gegeven.

Mag ik als jongere alle gegevens inzien?

Er zijn een paar uitzonderingen op het recht om gegevens te lezen. Persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener en rapporten die nog bewerkt worden, kun je als jongere niet bekijken. Rapportages waar anderen in voorkomen, mag je niet altijd (volledig) inzien. Als dat het geval is, krijg je dat te horen.

Zijn er uitzonderingen?

In een aantal gevallen kan Juvent zonder jouw toestemming inlichtingen verstrekken aan anderen. Dat gaat bijvoorbeeld om informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming wanneer jouw veiligheid in gevaar is. Ook is Juvent wettelijk verplicht bepaalde gegevens door te sturen voor onderzoek of registratie: deze laatste gegevens worden anoniem verstuurd, zodat niet zichtbaar is over wie het gaat.

Kunnen gegevens worden gewijzigd?

Als er iets in het dossier niet klopt, heb je als jongere het recht om Juvent te vragen om deze gegevens te wijzigen. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Juvent laat jou dan binnen vier weken weten of de gegevens worden aangepast.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Na beëindiging van de hulpverlening worden de dossiers nog 15 jaar door Juvent bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Kunnen gegevens vernietigd worden?

Je kunt Juvent schriftelijk vragen om jouw gegevens te vernietigen. Juvent zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet mag.

Kan ik een klacht indienen?

Als je vindt dat Juvent niet volgens het Privacyreglement met jouw gegevens is omgegaan, kun je daarover een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Juvent.

Moeten mijn niet-verzorgende ouders toestemming geven voor hulp?

Stel: je ouders zijn gescheiden en je woont bij je moeder. Je ziet je vader regelmatig, maar vooral je moeder houdt zich bezig met jouw opvoeding en verzorging. In dat geval noemen we jouw vader een niet-verzorgende ouder met gezag. Niet-verzorgende ouders met gezag worden, net als verzorgende ouders met gezag, geïnformeerd over jouw hulp. Ook moet een niet-verzorgende ouder met gezag instemmen met de hulpverlening.

Contact

Is je vraag hierboven niet beantwoord? Of wil je weten wat voor gegevens van jou bij ons bekend zijn? Bespreek dit dan met je contactpersoon van Juvent of neem contact met ons op.