Over het toepassen van deze Statuten en Reglementen legt Juvent verantwoording af in haar jaarverslag, dat tevens gepubliceerd wordt op www.jaarverslagenzorg.nl.

Iedereen die via zijn werk in aanraking komt met Juvent kan vermoedens van misstanden, integriteitsschendingen en onregelmatigheden melden volgens de Klokkenluidersregeling. Deze regeling helpt ons misstanden te signaleren en beschermt de melders daarvan volgens de Wet bescherming klokkenluiders.