Wat je misschien nog wilt weten

Welke gegevens bewaren we?

Ieder kind heeft een eigen dossier bij Juvent met daarin:
  • persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, gezinssamenstelling
  • de zorgopdracht of verwijzing waarin staat welke hulp het kind nodig heeft
  • het hulpverleningsplan dat samen met het gezin is opgesteld en waarin staat welke hulp wordt geboden
  • informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens of schoolgegevens
  • correspondentie die met de ouders en met anderen (bijvoorbeeld Intervence) wordt gevoegd
Meestal zijn de gegevens afkomstig van het gezin of jullie hulpverlener. Is de informatie door een andere instelling aangeleverd, dan is daarvoor eerst toestemming gegeven.

Hoe registreert Juvent mijn gegevens?

Op basis van de Jeugdwet registreert Juvent haar cliënten in de Verwijsindex Zeeland (VIRZ). Medewerkers van Juvent kunnen op deze manier snel en gemakkelijk tot een goede afstemming van de zorg komen met andere betrokken hulpverleners rondom het gezin. Voordat wij contact opnemen met andere organisaties, bespreken we dit altijd eerst met jou. Je kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van gegevens. Dit kun je doen door contact op te nemen met de cliëntservice: team Cliëntservice Postbus 140 4330 AC Middelburg clientservice@juvent.nl

Wie mag het dossier lezen?

Het dossier van jullie kind mag slechts door enkele personen worden gelezen:
  • Kinderen tot 12 jaar mogen zelf hun dossier lezen als de ouders of wettelijk vertegenwoordiger daarvoor toestemming geven
  • Jongeren van 12 jaar en ouder mogen hun dossier lezen zonder toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger, tenzij de jongere niet in staat is tot een redelijke afweging van zijn belangen
  • De ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van het kind kunnen het dossier lezen, tenzij de informatieverstrekking het belang van het kind kan schaden. Als de jongere 16 jaar of ouder is, mogen ouders of wettelijk vertegenwoordigers de gegevens alleen inzien als de jongere daarvoor toestemming geeft.
  • Medewerkers van Juvent mogen het dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk
Als anderen dan bovengenoemde personen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer de jongere (12 jaar of ouder) of de ouders/wettelijk vertegenwoordiger (kind jonger dan 12 jaar) daar toestemming voor hebben gegeven.

Mag ik als ouder alle gegevens inzien?

Er zijn een paar uitzonderingen op het recht om gegevens te lezen. Persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener en rapporten die nog bewerkt worden, kun je als ouder niet bekijken. Rapportages waar anderen in voorkomen, mag je niet altijd (volledig) inzien. Als dat het geval is, krijg je dat te horen met opgaaf van redenen.

Zijn er uitzonderingen?

In een aantal gevallen kan Juvent zonder jouw toestemming inlichtingen verstrekken aan anderen. Dat gaat bijvoorbeeld om informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming wanneer de veiligheid van een kind in gevaar is. Ook is Juvent wettelijk verplicht bepaalde gegevens door te sturen voor onderzoek of registratie: deze laatste gegevens worden anoniem verstuurd, zodat niet zichtbaar is over wie het gaat.

Kunnen gegevens worden gewijzigd?

Als er iets in het dossier niet klopt, heb je het recht om Juvent te vragen om de gegevens te wijzigen. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Juvent laat jou dan binnen vier weken weten of de gegevens worden aangepast.

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

Na beëindiging van de hulpverlening worden de dossiers nog 15 jaar door Juvent bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Kunnen gegevens vernietigd worden?

Je kunt Juvent schriftelijk vragen om jouw gegevens te vernietigen. Juvent zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet mag.

Kan ik een klacht indienen?

Als je vindt dat Juvent niet volgens het Privacyreglement met jouw gegevens is omgegaan, kun je daarover een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Juvent.

Moet ik toestemming geven voor hulp als niet-verzorgende ouder?

Als niet-verzorgende ouder met gezag word je door Juvent geïnformeerd over de aanmelding voor hulp. Ook dien je als niet-verzorgende ouder met gezag in te stemmen met de hulpverlening. Daarom wordt aan jou om toestemming gevraagd voor de hulp die wij inzetten. Wanneer je als niet-verzorgende ouder geen gezag hebt, hoef je geen toestemming te geven voor de hulp van je kind. De verzorgende ouder heeft in dat geval de taak om jou als niet-verzorgende ouder te informeren over de hulp.

Contact

Is je vraag hierboven niet beantwoord? Of wil je weten wat voor gegevens van jouw gezin bij ons bekend zijn? Bespreek dit dan met je contactpersoon van Juvent of neem contact met ons op.