Beschikking CJG

Als ouders bij het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) in hun gemeente aangeven dat zij genoodzaakt zijn om (tijdelijk) de dagelijkse zorg voor hun kind over te dragen aan bekenden/mensen uit hun netwerk, dan wordt beoordeeld of er een beschikking voor pleegzorg van het CJG wordt afgegeven. Dit betekent een voorlopig akkoord van de plaatsing. Ook moet de gemeente een dossier aanleveren en een eerste veiligheidscheck doen. Hierna draagt de gemeente de begeleiding van het netwerkgezin en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind in het netwerkgezin over aan Juvent. Vervolgens start Juvent met de screening, begeleiding en betaling van een pleegvergoeding aan het netwerkgezin.

Screening netwerkplaatsing

Het onderzoek dat Juvent start, dient binnen dertien weken afgerond te zijn. Binnen die tijd is er een justitiële screening (aanvraag Verklaring Geen Bezwaar bij de Raad van de Kinderbescherming)  voor alle personen in het gezin die ouder zijn dan 12 jaar. De dertien weken beginnen met een startgesprek, waarin alle betrokkenen van het kind met elkaar in gesprek gaan om afspraken te maken. Tijdens de huisbezoeken die hierna volgen, onderzoekt Juvent of het pleeggezin een veilige en stabiele situatie kan bieden aan het kind. Verder wordt bekeken of het netwerkgezin voldoende openstaat voor samenwerking met de begeleider van Juvent en wordt samen het screeningsdocument ingevuld.

Definitieve beslissing

Na dertien weken neemt Juvent een definitief besluit. Hiervan brengen we het netwerkgezin, ouders en de gemeente schriftelijk op de hoogte. Bij een positief besluit zetten we de begeleiding en betaling voort en word je officieel geaccepteerd als netwerkpleegouder. Indien er een negatieve beslissing wordt genomen, stoppen de begeleiding en betaling vanuit Juvent. In gezamenlijk overleg met alle betrokkenen bekijken we vervolgens wat er nodig is om voor het kind een veilig (t)huis te vinden.

Na netwerkplaatsing verder met pleegzorg?

Bij een netwerkscreening wordt je alleen op het desbetreffende kind gescreend. Om bestandspleegouder te worden is het de bedoeling dat het (of delen van het) voorbereidingstraject voor pleegzorg wordt gevolgd.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!