Vanochtend tekenden Gerton Heyne (bestuurder a.i. Juvent) en Albert Vader (wethouder gemeente Vlissingen) het convenant Safer Caring. Door ondertekening van dit convenant onderschrijven alle betrokken organisaties in Zeeland het belang van Safer Caring en dragen zij actief bij aan het doen slagen van de pleegzorgplaatsingen. Het principe Safer Caring werkt met een zorgteam, waar elke betrokkene rondom een pleegkind zich inzet voor het belang van het kind!

Safer Caring principe
Het belangrijkste uitgangspunt is dat pleegouders, die 24/7 voor het pleegkind zorgen, vaak heel goed kunnen inschatten wat het kind nodig heeft. De benadering draait daarom om openheid en vertrouwen in de expertise, professionaliteit en goede bedoelingen van álle betrokken partijen. De behoeften van pleegkinderen en hun verzorging wordt op een holistische manier benaderd, waarbij gekeken wordt naar de hele persoon in plaats van naar een verzameling problemen en risico’s. Het behandelplan en de evaluaties moeten een afspiegeling zijn van deze benadering. Er wordt rekening gehouden met de sterke kanten van het kind, zijn relaties en zijn vermogen om te leren van zijn ervaringen in pleegzorg. Er is niet alleen aandacht voor hun behoeften op dit moment, maar ook voor wat ze in de toekomst nodig hebben. Dit om vertraging en frustratie in een later stadium te voorkomen. Dat alles zorgt ervoor dat de kans van slagen van zo’n plaatsing veel groter is.

Convenantpartners
De kracht van Safer Caring is de samenwerking tussen de betrokken organisaties, pleegouders, ouders en gemeenten, met open vizier en op basis van vertrouwen. De verantwoordelijkheid dat het goed komt met het pleegkind wordt vanaf vandaag gezamenlijk gedragen. In Zeeland zijn dit de pleegzorgorganisaties:
– Juvent
– Timon
– William Schrikker Gezinsvormen
En de Gecertificeerde Instellingen:
– JB West Zeeland
– Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering
– Wiliiam Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

Zeeland
Het unieke aan de Zeeuwse uitvoering is dat niet alleen pleegouders en pleegzorgbegeleiders, maar ook de jeugdbeschermers deelnemen aan de trainingen. Het programma is in Engeland ontwikkeld voor pleegzorg en door Jeugdhulp Friesland aangepast aan de Nederlandse situatie, met subsidie van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Pleegoudersupport Zeeland haalde in 2015 de methode naar Zeeland.

Borging
De principes worden op diverse manieren geborgd. Zo vinden gemeenschappelijke trainingen voor pleegouders, pleegzorgwerkers en gezinsmanagers/jeugdbeschermers plaats. Verder wordt periodiek een digitaal kenniscafé/koffiemoment georganiseerd, waarin betrokkenen met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. In zorgteams zijn tijdelijk onafhankelijk gespreksleiders ingezet ter inspiratie van pleegzorgwerkers. De trainingen en werkwijze van de zorgteams worden regelmatig aangepast en verbeterd. Tot slot worden de principes binnen de eigen organisatie van partijen onderhouden, zodat ook bij vertrek van collega’s en de komst van nieuwe medewerkers de werkwijze niet verloren gaat. Het samenwerkingsconvenant dient ook als stok achter de deur als de aandacht verslapt. Dan kunnen partijen elkaar hierop aanspreken.

Training
Een gezamenlijke training voor pleegouders, pleegzorgwerkers en jeugdbeschermers zorgt er voor dat alle betrokkenen goed geschoold zijn in dit gedachtegoed. Inmiddels hebben ruim 200 deelnemers de training gevolgd en wordt de training goed gewaardeerd. Door middel van praktische richtlijnen, casestudies en tot nadenken stemmende discussies, worden pleegouders geholpen de weg te vinden in dit nieuwe landschap van veiligere pleegzorg.

Tot nu toe
De grootste verandering is dat pleegouders samen met de biologische ouders, de pleegzorgorganisatie en de gecertificeerde instellingen, op basis van gelijkwaardigheid besluiten wat het beste is voor het pleegkind. Zo worden pleegouders ondersteund en versterkt in hun rol, vanuit de gedachte dat dat indirect ook beter is voor het pleegkind. Dat voorkomt ‘breakdowns’, de ongewenste beëindiging van een plaatsing, overplaatsing en de inzet van zwaardere zorg.

Pleegzorg
Wanneer het ouders niet lukt de juiste zorg, aandacht en veiligheid aan hun kind te geven, om welke reden dan ook, kan besloten worden dat het kind tijdelijk of voor een langere periode ergens anders gaat wonen. Pleegzorg is altijd de eerste keuze van opvang, zodat het kind in een gezinssituatie kan opgroeien. Bij voorkeur woont het kind bij familie of bekenden, ook wel netwerkpleegzorg genoemd. Wanneer dat niet mogelijk blijkt vanwege het ontbreken van netwerk, wordt er gekeken in het bestand van een pleegzorgorganisatie.