Recht op informatie

Pleegkinderen hebben het recht om te horen wat voor besluiten volwassenen over hen nemen. Ook hebben ze recht op informatie over hun ouders en familie.

Recht op privacy

Pleegouders en hulpverleners mogen niet zomaar alles over een pleegkind aan iedereen vertellen. Ze mogen wel zonder toestemming van het kind informatie doorgeven aan andere hulpverleners.

Recht op contact met familie

Al woont een pleegkind niet thuis, het kind heeft wel recht op contact met ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s. Pleegkinderen die vroeger lange tijd bij (andere) pleegouders hebben gewoond, hebben ook het recht op contact met hen.

Recht op dossierinzage

Een pleegkind van 12 jaar of ouder heeft het recht rapporten te lezen die over hem of haar zijn geschreven.

Recht op heven van hun mening

Pleegkinderen mogen zeggen wat ze van de hulpverlening vinden en wat er volgens hen zou moeten gebeuren.

Recht op het indienen van een klacht

Pleegkinderen kunnen een klacht indienen als ze vinden dat hulpverleners of pleegouders hen niet goed behandelen. Er wordt wel verwacht dat er eerst geprobeerd is om het probleem uit te praten met degene waar de klacht over gaat.

Wat je misschien nog wilt weten

Kan ik een klacht indienen?

Als je vindt dat Juvent niet volgens het Privacyreglement met jouw gegevens is omgegaan, kun je daarover een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Juvent. Voor meer informatie over klachten kun je de klachtenregeling raadplegen.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Heb je een klacht over Juvent? Dan kun je een brief sturen naar de klachtencommissie van Juvent. De klachtencommissie beoordeelt of de klacht behandeld wordt. Als de klacht niet ontvankelijk is, wordt hij niet behandeld. Dit krijg je binnen twee weken te horen met opgaaf van redenen. Een reden kan zijn dat de persoon over wie je klaagt niet bij Juvent werkt of dat degene die een klacht indient geen ouder, voogd of verzorgende is van de betrokken minderjarige. Wordt de klacht wel behandeld? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. De klachtencommissie kan jou en degene over wie je klaagt vragen om schriftelijk op de klacht te reageren. Ook kan de commissie je uitnodigen om je verhaal in een gesprek toe te lichten. De persoon over wie je klaagt wordt dan ook uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Als je een persoonlijk gesprek wilt, dan kun je dit aangeven bij de klachtencommissie. Als het nodig is om de klacht goed te kunnen beoordelen, praat de klachtencommissie ook met andere personen. Daarover word je altijd geïnformeerd. Als de klachtencommissie iedereen heeft gehoord, wordt beoordeeld of de klacht terecht is. Vervolgens brengt de klachtencommissie een oordeel uit. De klachtencommissie stelt de klager, beklaagde en de Raad van Bestuur van Juvent van haar oordeel op de hoogte. De Raad van Bestuur deelt vervolgens binnen vier weken aan de klager, beklaagde en klachtencommissie mee of hij het oordeel van de commissie deelt en welke maatregelen hij neemt. Het streven is om de hele klachtenprocedure binnen twaalf weken af te ronden.

Ik wil mijn dossier graag inzien, hoe dien ik een verzoek in?

Als je wilt weten wat er precies allemaal bekend is bij Juvent, kun je dit dossier opvragen via je contactpersoon bij Juvent. Je mag ook altijd contact opnemen met Clientservice via 0900 – 54 63 671 (Lokaal tarief)

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

Na beëindiging van de inschrijving als pleeggezin, worden de dossiers nog 15 jaar door Juvent bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Voor het inzien van deze dossiers gelden dezelfde regels als hierboven zijn beschreven.