Het dossier van jullie kind mag slechts door enkele personen worden gelezen:

  • Kinderen tot 12 jaar mogen zelf hun dossier lezen als de ouders of wettelijk vertegenwoordiger daarvoor toestemming geven
  • Jongeren van 12 jaar en ouder mogen hun dossier lezen zonder toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger, tenzij de jongere niet in staat is tot een redelijke
    afweging van zijn belangen
  • De ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van het kind kunnen het dossier lezen, tenzij de informatieverstrekking het belang van het kind kan schaden. Als de jongere 16 jaar of
    ouder is, mogen ouders of wettelijk vertegenwoordigers de gegevens alleen inzien als de jongere daarvoor toestemming geeft.
  • Medewerkers van Juvent mogen het dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk

Als anderen dan bovengenoemde personen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer de jongere (12 jaar of ouder) of de ouders/wettelijk vertegenwoordiger (kind jonger dan 12 jaar) daar toestemming voor hebben gegeven.