Voor wie?

Crisishulpverlening is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar waar een acute crisis is ontstaan. Het opvoedklimaat in het gezin staat plotseling onder druk, waardoor het voor kinderen en of andere gezinsleden soms niet meer voldoende veilig is.

Doel

Crisishulpverlening bij Juvent start altijd met vraagverheldering. We onderzoeken wat er precies aan de hand is in het gezin. In overleg met directe betrokkenen wordt een plan gemaakt in wat er nodig is om weer een veilige thuissituatie te creëren.
Acute problemen worden zoveel mogelijk ambulant opgelost: het evenwicht in het gezin/systeem wordt hersteld; het eigen netwerk wordt betrokken; uithuisplaatsing van één of meer jeugdigen wordt voorkomen; en andere (jeugd)hulp wordt mogelijk gemaakt.

Het ambulante crisisteam heeft het mandaat om crisisverblijf in te zetten. Hierbij wordt altijd eerst afgewogen of het mogelijk is de jeugdige te plaatsen in het eigen netwerk. Alleen wanneer dit niet mogelijk is zal worden overgegaan tot een klinische opname of crisisverblijf in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële groep. Het verblijf op een andere plek is tijdelijk en de hulp is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar huis.

Duur

De crisishulp duurt maximaal 14 kalenderdagen

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!